ANUNȚ privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de ÎNGRIJITOR – 2 norme

Noutati

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TÂRGOVIȘTE  cu sediul în localitatea TÂRGOVIŞTE, str. Ion Ghica, nr. 2, judeţul DÂMBOVIŢA organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de:

 – ÎNGRIJITOR – 2 norme

 Concursul cuprinde următoarele probe:

Proba scrisă;

Proba practică;

Proba interviu;

Activități desfășurate Data Interval orar
Depunerea dosarelor 08-19.02.2021 10.00-14.00
Selecția dosarelor 22.02.2021 9.00-13.00
Afișarea dosarelor admise 22.02.2021 13.00
Depunere contestații dosare 22.02.2021 13.00-16.00
Soluționare contestații dosare/afișare 23.02.2021 12.00
Proba scrisă 01.03.2021 9.00
Proba practică 02.03.2021 9.00
Proba interviu 02.03.2021 13.00
Afișarea rezultatelor 02.03.2021 16.00
Depunerea contestațiilor 03.03.2020 9.00-12.00
Afișarea rezultatelor după contestații 03.03.2021 16.00

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 1. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 2. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 3. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 4. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • -studii generale/medii;
 • -cunoștințe și abilități practice în domeniu;
 • -experiența anterioară în posturi similare constituie avantaj;
 • -abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității;
 • -capacitate de gestionare a timpului și priorităților;
 • -disponibilitate pentru program flexibil;
 • -vechime în muncă – minimum 3 (trei) ani.

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului şcolii;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

 Notă: Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul ȘCOLII GIMNAZIALE SPECIALE TÂRGOVIŞTE, TELEFON 0372740625, e-mail scspecialatgv@yahoo.com